ametsheykhumer

Польская историография польско-турецких войн конца XVII века

О войнах против Турции и Крыма в 1672-1676 и 1683-1699 годах польские историки написали тонны всякого. Некоторые работы у меня есть, но некоторых — нет. Перечислю список книг и статей, с которыми хотелось бы ознакомиться. Если у кого-то эти работы есть или знаете того, у кого они могут быть — буду благодарен, возможно, у меня найдется что-то интересное для вас.

Книги:

Hundert Z., Husaria koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672–1676, Oświęcim 2012.

Jarzmo Ligi Świętej? Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684–1696, red. D. Milewski, Warszawa 2017.

Kosowski M., Chorągwie wołoskie w wojsku koronnym w II poł. XVII wieku, Wojownicy, t. 3, Zabrze 2009.

Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674–1683, red. D. Milewski, Warszawa 2016.

Smolarek P., Kampania mołdawska Jana III roku 1691, do druku przygotowali Z. Hundert, M. Wagner, Oświęcim 2015.

Wagner M., Źródła do dziejów wojny polsko-tureckiej w latach 1683–1699, Oświęcim 2016.

Wasilewski W., Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 roku, Warszawa 2002.

Wierzbicki L.A., Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670–1672, Lublin 2011.

Статьи:

Markowicz M., Daleko od Wiednia – działania militarne na podolsko-mołdawskim teatrze wojennym na przełomie 1683 i 1684 r., „Studia Historyczno-Wojskowe” 2015, t. VI, s. 91–108.

Maroń J., Kilka uwag o niefortunnej kampanii 1687 r. [w:] Śląsk, Polska, Niemcy, [red. K. Matwijowski, W. Wrzesiński], Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, nr 74, Wrocław 1990, s. 97–104.

Nagielski M., Listy z teatru działań przeciwko Turkom i Tatarom do Jana III Sobieskiego z Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku [w:] Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII–XX w.), red. S.J. Pastuszka, J. Sztejnbis-Zdyb, Warszawa 2016, s. 507–521.

Wagner M., Kampania mołdawska 1690 roku [w:] Na wojnie i w szlacheckim dworku. Studia i materiały, [red. K. Maksymiuk, D. Wereda, R. Roguski], Siedlce 2016.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened