ametsheykhumer

Categories:

Крымское войско в набеге на Польшу (январь-февраль 1626 г.)

В. Брехуненко опубликовал (давно — еще в 2007 г.) интересный документ, содержащий интересные сведения о ханской армии, вторгшейся в Польшу в самом начале 1626 г. Набег этот очень известен и описан как в источниках, так и в исторических работах.

Документ — рассказ казака Алексея Гордеевича, отправленного черкасской старшиной вместе с группой казаков на службу к хану. Он участвовал в набеге на Польшу, оказался в руках поляков. «Конфессата» (протокол допроса) Гордеевича является важным источником об этом набеге.

С. 91: «Idąc do Polski, Dniepr z wojski krymski przeszedł w Tawani, a biełogrodscy przeszli mu drogę na Kodemie, skąd, wojska skupiwszy, prosto ku Barowi obrócił. Bić się dla tego nie miał, że miał wiadomość przez język o wojsku, które było w nocz nadciągnęło do Baru. Więc i drugiego spodziewał się za sobą, za czym nie bawiąc się ustępował. 

Tamże pod Barem Murzobeka, teścia jego, postzelono szkodliwie, Talentasz-murzę zabito, wiele inszych znacznych cerkiesów // nastrzelano i tatarów siłą po lasach zabito. 

Wojska, powiada, beło siła, ale liczby pewnej wiedzięc nie może. Janczarów było 500, dział - 4 (te zostały w Niestrze), wielkłędów - 20. Wóz hański z sżkacuła i z rzecami, konie jezdne wszyckie sam han w jednej lisiej zereziej uszedł. 

Kiedy pan Chmielecki pod Tarnopolem uderzył na kosz, zginęło kilka set człowieka z dworu chańskiego, co obecnie przy nim bywali, do 20 i Surmaczów 2. Sam han był w strachu niemałym, bo nie przyszedł do konia, asz po odwrocie pana Chmieleckiego, a to siła ich barzo nie dostawa, których pobito, drudzi potoneli.  

С. 92: Do Krymu dla tego poszedł, że mu nahajscy tatarowie wzięli 10000 stada, sam się u Oczakowa przewoził, a na Tawaniu wszystcy murzowie. Pod Białogrodem zostawieł agę z piącią set człowieka w tych swoich wsiach, których ma tam dziewieć, powiada, że i wołochów jest tesz tam nie mało».

Что особенно интересно:

— Упоминание «значных черкесов» ханского войска (капыкулу?) наряду с татарами.

— Указание на то, что 4 пушки, взятие в поход, были оставлены у Днестра и дальше войско пошло без них (оставление артиллерии еще на марше имело место также в 1575 году — вероятно, и в 1572 году Девлет Герай оставил пушки на Оке не просто так).

— Упоминаются 500 янычар. Не те ли это янычары, которых польский участник боев называл «татарами с янычарками», кои ружейным огнем прикрывали переправу через Днестр? Если так, то мое первоначальное мнение, что это были крымские стрелки, оказывается ошибочным.

— По поводу 9 сел, населенных «волохами», в районе Белгорода. Как я понял, речь идет о семи молдавских селах, что их уступил Иеремия Мовилэ хану Гази Гераю в 1595 году. Вероятно, в этих селах размещались татарские войска для «содержания» (в них, если не ошибаюсь, и казаков Петрика потом будут отсылать — с той же целью).

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened