ametsheykhumer

Крымские шевоше

"W pewnych okresach zakładały one sekwencyjne, z góry zaplanowane, metodycznie realizowane niszczenie i rabunek poszczególnych obszarów ziem ruskich Rzeczypospolitej w toku kolejnych operacji militarnych. Przykładowo w latach 20. XVII wieku ziemia przemyska została doświadczona przez osiem łupieskich wypraw tatarskich, z których sześć sięgnęło centralnej jej części, a kolejne ogarniały stopniowo niemal cały jej obszar. W wyniku realizacji tej przemyślanej i wyrafinowanej strategii strefy największych zniszczeń ulegały stałym przesunięciom z południowego wschodu na północny zachód z kulminacją w 1624 roku, by w drugiej połowie lat 20. XVII wieku cofać się w kierunku wyjściowym. Szczegółowa analiza przestrzenna rozkładu dokonanych zniszczeń dowiodła, że uderzenia ord tatarskich koncentrowały się w pasie od Jarosławia przez Przemyśl aż po Sambor, a zatem na obszarze o największej gęstości zaludnienia, sięgającej tutaj około 40 osób na kilometr kwadratowy, i największym potencjale ekonomicznym. Wynika z tego, że dowództwo ord krymskiej i budżackiej już na etapie planowania operacji szczególną wagę przykładało do penetracji właśnie tej części ziemi przemyskiej, będącej trzonem ludnościowo-gospodarczym wspomnianego regionu".

(Gliwa A. Działania asymetryczne w wojskowości tatarskiej we wczesnej epoce nowożytnej // Prace Historyczne (2016). Numer 143 (4). – s. 727)

"...складывается впечатление, что хан и его окружение рассчитывали прежде всего ополониться, не вступая в бой с главными силами русского войска, и компенсировать тем самым долгое отсутствие в Крыму «поминок» как из Москвы, так и из Вильно. В пользу такого  предположения  свидетельствуют  как относительная немногочисленность татарского воинства, отсутствие в нем артиллерии и пехоты, так и выступление против предложения Федьки Жукова двигаться прямо на Москву «царевичей и князей, и мурз, и всей земли», потребовавших идти на «козельские места», давно не подвергавшихся набегам и потому обещавших богатую добычу".

(Пенской В.В., Пенская Т.М. «Яз деи деда своего и прадеда ныне зделал лутчи...»: Поход Девлет-Гирея I и сожжение Москвы в мае 1571 г. [Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. — 2013. — Т. IV. <http://www.milhist.info/2013/06/20/penskoy-penskaya_1> (20.06.2013). с. 196-197)

Демографическому давлению с севера противопоставляли шевоше? В духе цитаты Клемансо (ну или приписываемой ему): "Немцев на двадцать миллионов больше, чем нужно". Главное — не только набрать полону, но уменьшить народонаселение вражеских земель (ведь иногда даже не только уводили полон, но и/или убивали всех встречных, как например в 1594 году).

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened